Będąc premium zobacz kogo zainteresował twój profil.

Zostań premium

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KOCHAJ.PL

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Kochaj.pl (dalej: "Serwis"/"Serwis Kochaj.pl"), którego administratorem jest spółka Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 95.000 zł (w całości wpłaconym),NIP: 5272677009, REGON 146127300, email:kontakt@kochaj.pl; telefon 12 277 4241, fax 12 277 49 99. 

Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa warunki świadczenia usług dostępnych w Serwisie Kochaj.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Serwis/Serwis Kochaj.pl - serwis internetowy o charakterze towarzyskim, z "Systemem dopasowania" opartym o wyniki zebrane w "Teście doboru partnerskiego"; znajdujący się pod adresem internetowym www.kochaj.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) będącą własnością Administratora, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności.

System dopasowania - usługa Serwisu, która polega na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzia informatycznego automatycznie generującego na żądanie Użytkownika tzw. listę "Dopasowań". System dopasowania jest to oprogramowanie, które prezentuje określony wynik na podstawie: wprowadzonych przez Użytkownika danych, którymi są dane Użytkownika podane w ankiecie rejestracji, odpowiedzi udzielone w "Teście doboru partnerskiego" oraz określone przez Użytkownika kryteria dotyczące Dopasowań. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane i wybrane kryteria mają wpływ na listę Dopasowań wygenerowaną przez System dopasowań. 

Test doboru partnerskiego - przygotowany przez profesjonalnych psychologów zestaw pytań udostępniany Użytkownikowi jednorazowo, w formie elektronicznej ankiety do wypełnienia podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik nie ma możliwości powtórzenia Testu doboru partnerskiego. Użytkownik może przerwać wypełnianie Testu doboru partnerskiego i po ponownym zalogowaniu dokończyć test. Do momentu wypełnienia całego Testu doboru partnerskiego, Użytkownik nie będzie otrzymywał Dopasowań. Informacje podane w Teście doboru partnerskiego są przez Administratora wyłącznie przechowywane w Systemie dopasowania, który jest narzędziem informatycznym. Test doboru partnerskiego jest częścią procesu rejestracji. Nie jest możliwe korzystanie z pozostałych usług Serwisu bez wypełnienia tego testu.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, w rozumieniu świadczenia usług drogą elektroniczną, którym jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 95.000 zł (w całości wpłaconym),NIP: 5272677009, REGON 146127300.

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail).

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku od 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie). Mechanizm Serwisu weryfikuje podane daty urodzenia i wyświetla stosowne komunikaty.

Abonent - Użytkownik, który wykupił usługę płatną - Pakiet Premium lub Pakiet SuperPremium.

Abonament – okres świadczenia usługi płatnej (czas trwania Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium).

E-mail - indywidualny i niepowtarzalny adres Użytkownika używany do logowania w Serwisie, jaki został przez niego podany na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła - autoryzacja) zasoby przestrzeni serwera jako wyodrębnione miejsce w Serwisie i narzędzia informatyczne, umożliwiające dostęp do określonych funkcjonalności i usług Serwisu. Poprzez Konto Użytkownik wprowadza swoje dane (data urodzenia, hasło, wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i zarządza nimi, a także Profilem i Stroną Użytkownika. Z poziomu Konta, Użytkownik może realizować swoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Aktywacja Konta - procedura mająca na celu zweryfikowanie adresu e-mail Użytkownika, który zakłada Konto, polegająca na kliknięciu w link aktywacyjny lub wklejenie tego linku w okno przeglądarki internetowej. Link aktywacyjny wysyłany jest do Użytkownika drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.

Profil - miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik udostępnia samodzielnie zespół danych o sobie, w tym informacji w formie opisu. Użytkownikowi udostępniane jest narzędzie informatyczne, ułatwiające wprowadzanie danych poprzez zaproponowanie listy wyboru do odznaczenia lub formularza do samodzielnego wypełnienia informacji, które Użytkownik także samodzielnie publikuje w Serwisie. 

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i zdjęcia opisujące osobę Użytkownika, wprowadzone przez Użytkownika i następnie przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

Dopasowania – lista Profili Użytkowników, dobranych automatycznie przez System dopasowania dla danego Użytkownika jako wynik operacji algorytmu bazującego na wprowadzonych przez Użytkowników w Profilach danych oraz odpowiedzi i kryteriów wprowadzonych w Teście doboru partnerskiego. 

Wynik dopasowania - prezentacja uzupełniająca do Dopasowania w formie opisu wyjaśniającego charakterystykę kompatybilności oraz różnic pary Użytkowników dopasowanej przez System dopasowań (opisy opracowane przez psychologów). Wynik dopasowania jest widoczny tylko dla Użytkowników, których dotyczy, czyli pary Użytkowników dopasowanej przez System dopasowań. Wynik dopasowania jest funkcjonalnością płatną zawartą w ofercie Pakietu Premium i Pakietu Super Premium.

Wynik testu – prezentacja charakterystyki danego Użytkownika wygenerowana automatycznie w formie opisu na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika w Teście doboru partnerskiego i dostępna wyłącznie dla danego Użytkownika. 

Wiadomości - funkcjonalność w formie komunikatora, czatu dostępna tylko po zalogowaniu umożliwiająca rozmowę tekstową pomiędzy Użytkownikami. 

Uśmiech - rodzaj wiadomości w formie tekstu o stałej treści, którą Użytkownik może wysłać do innych Użytkowników.

Otwarta poczta - funkcjonalność w ramach Pakietu SuperPremium, która umożliwia jej posiadaczowi otrzymywanie Wiadomości także od Użytkowników, którzy nie wykupili Pakietu Premium.

Pakiet Darmowy - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w Serwisie i wypełnili Test doboru partnerskiego, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika Serwisu. W ramach Konta Darmowego Użytkownik ma dostęp do Wyniku testu, przeglądania Dopasowań w postaci nie więcej niż 3 Profili dziennie, możliwość przeglądania Profili z zaprezentowanych Dopasowań, wysyłanie Uśmiechu raz dziennie do jednego Użytkownika, wysłanie 1 (jednej) Wiadomości na dobę i tylko raz do jednego Użytkownika.

Pakiet Premium - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkownika, który uiścił opłatę wskazaną w Tabeli usług i opłat zwanej zamiennie Cennikiem i uzyskał status Abonenta na odpowiedni dla danego Pakietu okres czasu. W ramach Pakietu Premium, Użytkownik ma dostęp do Dopasowań w postaci nie większej niż 10 Profili dziennie, możliwość przeglądania Profili z zaprezentowanych Dopasowań i Wyników dopasowania, wysyłanie nieograniczonej liczby Uśmiechów oraz Wiadomości.

Pakiet SuperPremium - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkownika, który uiścił opłatę, wskazaną w Cenniku i uzyskał status Abonenta na odpowiedni dla wybranego Pakietu okres czasu. W ramach Pakietu SuperPremium użytkownik otrzymuje Dopasowania w postaci nie więcej niż 10 Profili dziennie, możliwość przeglądania Profili w obrębie Dopasowań i Wyników dopasowania, wysyłanie nieograniczonej liczby Uśmiechów oraz Wiadomości, priorytetową obsługę BOK (odpowiedź w ciągu 24 h od zgłoszenia), Otwartą pocztę.

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu.

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na przejęciu konta Użytkownika poprzez wykorzystanie, w szczególności: technik przełamujacych zabezpieczeniasystemu komputerowego Użytkownika lub uzyskanie danych do zalogowania (adresu e-mail i hasła - autoryzacja) poprzez tzw. phishing, odgadnięcie zbyt oczywistego hasła.

Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie; stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.

Materiały - teksty i zdjęcia oraz wszelkie inne treści zamieszczone przez Użytkownika w Profilu i udostępnione w Serwisie.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu. 

1. Funkcjonalność. Podstawowe funkcjonalności Serwisu jak udostępnienie narzędzi informatycznych umożliwiających zamieszczenie informacji, danych, materiałów i opublikowanie Profilu, wypełnienie Testu doboru partnerskiego, prezentacja Dopasowań w oparciu o wynik obliczeń Systemu dopasowania w oparciu o dane i kryteria wprowadzone przez Użytkowników Serwisu oraz udostępnienie narzędzi do kontaktowania się z innymi Użytkownikami Serwisu np. poprzez Wiadomości. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi drogą elektroniczną, na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.

2. Interoperacyjność. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: 

a) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu

b) skrzynki pocztowej e-mail

c) przeglądarki zasobów internetowych – w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer 11.0, Edge 39.X, Mozilla FireFox 53.X, Apple Safari 9.X (tylko wersja dla OS X i macOS) oraz Google Chrome 58.X (tylko wersja dla MS Windows) lub nowszych wersji od wymienionych - umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

d) korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript

e) korzystanie systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszej wersji, OS X 10.10 lub nowszej wersji, macOS 10.12 lub nowszej wersji

f) przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, 

g) zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności Serwisu są dostępne w Pakiecie Darmowym od momentu, kiedy Użytkownik zakończy proces rejestracji. Użytkownik musi dokonać Aktywacji Konta do 72 godzin od daty rejestracji, a następnie zalogować się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu – Pakiet Darmowy przez Administratora.

4. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta oraz opublikowanych dobrowolnie w Profilach, na Stronach Uzytkownika – w celu realizacji usług Serwisu; a także za dobrowolną zgodą Użytkownika - danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej podawanych w Teście doboru partnerskiego – przetwarzanych do realizacji usługi doboru partnerskiego; oraz innych danych przechowywanych w narzędziach Systemu dopasowań – przetwarzanych w celu realizacji usług Serwisu - jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5Regulaminu.

5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych w Koncie w Serwisie. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie (uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych technologii (Local Storage) również służy także zapisywaniu w tych plikach informacji dotyczących aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie adresu E-mail, Loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Więcej informacji o stosowanych plikach Cookies znajduje się w Polityce Prywatności

Testy doboru partnerskiego, Wynik testu, Wyniki Dopasowań są jedynie przechowywane przez Administratora (hosting) i nie podlegają Polityce Cookies w zakresie przetwarzania w celu marketingowym. Dane osobowe podane w Profilu, w Teście doboru partnerskiego, Wynik testu, Wyniki Dopasowań, w tym specjalne kategorie danych osobowych przetwarzane za dobrowolną zgodą Użytkownika w celu realizacji usług Serwisu nie są przetwarzane w celach marketingowych.

Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas - po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie - Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie ze względów bezpieczeństwa, aby w okresie zalogowania Konto Użytkownika w Serwisie nie było dostępne dla innych niż Użytkownik osób korzystających z komputera/urządzenia końcowego, z którego dokonano zalogowania do Serwisu. 

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość prezentowania innym Użytkownikom w ramach Dopasowań swojego Profilu, a także innych danych, informacji o sobie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na zamieszczonych przez Użytkownika i opublikowanych samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie zdjęciach, a także korzystania z usług Serwisu pozwalających na kontaktowanie się z innymi Użytkownikami, zawieranie znajomości pomiędzy Użytkownikami, - takimi jak usługi: Wiadomości, przeglądanie Profili, przeglądanie listy Dopasowań. Zawartość Profilu nie jest dostępna z poziomu wyszukiwarek internetowych dla Użytkowników niezalogowanych. Użytkownik może zobaczyć tylko Profile Użytkowników, które są mu zaprezentowane w Dopasowaniach.

2. Wszystkie usługi płatności w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika przez wybranego operatora zewnętrznego na podstawie odrębnego regulaminu, o czym Użytkownicy są uprzednio informowani. Po wpłynięciu środków na konto Administratora, Abonenci mogą nadal w pełni korzystać ze wszystkich bezpłatnych usług Serwisu, a także z dodatkowych funkcjonalności objętych określoną opłaconą usługą, w szczególności z możliwości nieograniczonej komunikacji z innymi Użytkownikami. Użytkownik przed wykupieniem Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium zostanie poinformowany o płatnych usługach i warunkach płatności.

3. Zakres usług płatnych Serwisu dostępny jest dla Abonentów po wpłynięciu środków na rachunek Administratora, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Tabela kosztów i usług serwisu Kochaj.pl.

4. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnej dostępnej w Pakiecie Premium lub SuperPremium, od momentu wpłynięcia środków na konto Administratora, oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi (dostęp do treści cyfrowych) przed upływem terminu odstąpienia (14 dni), wobec czego, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy o Pakiet Premium lub Pakiet SuperPremium zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). Warunki odstąpienia opisuje § 9 Regulaminu. 

5. Załącznik nr 1 do Regulaminu zatytułowany Tabela kosztów i usług serwisu Kochaj.pl –stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługa płatna świadczona jest przez Administratora na okres czasu wskazany w wybranej opcji usługi płatnej. Szczegółowe warunki, w tym zamawiania i wypowiadania usług płatnych, opisane są szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Tabela kosztów i usług serwisu Kochaj.pl.

6. Użytkownik jest z wyprzedzeniem wyraźnie informowany, iż usługi płatności są świadczone przez podmioty trzecie – operatorów płatności zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach usług płatności. Korzystanie z ww. odrębnych usług, może wymagać spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków wskazanych w odrębnych regulaminach operatorów płatności. Dane dotyczące płatności (np. numer karty płatniczej) podawane są wyłącznie operatorowi płatności, Administrator Serwisu nie przetwarza tych danych. Administrator otrzymuje od operatora płatności wyłącznie identyfikator dokonanej transakcji.

7. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin i zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 2 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Konto, co do którego nie zostanie zrealizowana Aktywacja w czasie do 72 godzin od rejestracji zostanie usunięte automatycznie. 

4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.

5. Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych Użytkownika:

 (1) podanych w procesie rejestracji Konta lub edycji Konta, których podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy (świadczenie usług Serwisu), przetwarzanych w celu realizacji usług Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

(2) podanych w Teście doboru partnerskiego (usługa) specjalnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) dotyczące seksualności i orientacji seksualnej - przetwarzanych na podstawie wyraźnej dobrowolnej zgody Użytkownika, w celu realizacji usługi doboru partnerskiego; zgodę Użytkownik może wycofać w każdym czasie, rezygnując także z usługi doboru partnerskiego;

(3) opublikowanych dobrowolnie przez Użytkownika w Profilu, w postaci zdjęcia z wizerunkiem Użytkownika, informacji o osobie Użytkownika, przetwarzanych w celu realizacji usług Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Domaniewska 52. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

 (4) Jeżeli Użytkownik wyraził zgody marketingowe w procesie rejestracji Konta – dane z rejestracji Konta Użytkownika oraz zebrane informacje z aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być wykorzystane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług Zaufanych Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. Zgody Użytkownik może wycofać w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.

Prawa Użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. 

W celu realizacji praw zaloguj się do Serwisu i przejść do zakładki Ustawienia – „Twoje prawa”

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych przy rejestracji lub edycji Konta – pkt (1) powyżej - jest realizacja umowy (Regulamin), natomiast danych wrażliwych podanych do usługi doboru partnerskiego – pkt (2) powyżej - jest wyraźna dobrowolna zgoda Użytkownika, a danych opublikowanych w Profilu (3) realizacja usług Serwisu (Regulamin).

Czas przetwarzania. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

·        w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,

·        w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),

·        w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (np. marketing bezpośredni Administratora z dopasowaniem promocji, treści do zainteresowań Użytkownika), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.

Test doboru partnerskiego: Na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych, którymi są dane Użytkownika podane w ankiecie rejestracji, odpowiedzi udzielone w Teście doboru partnerskiego oraz określone przez Użytkownika kryteria dotyczące Dopasowań, dokonujemy automatycznej oceny danych i kryteriów, w celu przedstawienia Użytkownikowi pasujących Profili innych Użytkowników. Nie podejmujemy wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji na podstawie przetwarzania informacji podanych przez niego w Teście doboru partnerskiego.

Niezbędne informacje pozostałe:

- o stosowaniu plików Cookies i podobnych technologii;

- o udostępnianiu danych zbieranych podczas aktywności w serwisach w celach marketingowych naszych Zaufanych Partnerów;

o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych oraz kontakt do niego;

- o przetwarzaniu danych w EOG lub poza obszarem EOG

znajdziesz w Polityce Prywatności.

6. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza, iż publikacja Materiałów w Serwisie nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z Materiałów (prawa majątkowe autorskie lub licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet oraz uprawnienie do udzielenia licencji wskazanej w lit.d) poniżej;

c) oświadcza, iż osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet;

d) zobowiązuje się, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi odnośnie naruszenia ich praw do opublikowanych Materiałów lub wizerunku osobistego, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym lub administracyjnym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań lub kar.

7. Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w Profilu, podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu mogą być usunięte przez Administratora. Administrator zastrzega sobie Prawo do zablokowania Konta i lub Profilu Użytkownika, jeżeli publikowane przez Użytkownika treści, dane, Materiały będą naruszać obowiązujące przepisy prawa, treść Regulaminu lub dobre obyczaje.

8. Użytkownik jest świadom, że techniczne uwarunkowania Serwisu, mogą spowodować niemożność zamieszczenia zdjęć lub filmu (Materiały) wprowadzanego przez Użytkownika, jeżeli ich rozmiar przekroczy 5Mb. Administrator zastrzega możliwość usunięcia zdjęcia lub filmu które nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu. Techniczne problemy wywołane w takiej sytuacji mogą spowodować niedostępność Profilu.

9. Wymagania dotyczące zdjęcia profilowego / głównego. Niezależnie od spełnienia wymagań technicznych dla zdjęć, wskazanych w ust.7 powyżej, zdjęcie główne (zdjęcie profilowe) ma przedstawiać aktualny wizerunek osobisty Użytkownika, który pozwala rozpoznać Użytkownika w bieżącej rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku przedszkolnym czy szkolnym nie może być zdjęciem profilowym i Profil musi zostać uzupełniony przez Użytkownika o dodatkowe zdjęcie aktualne). Zdjęcie główne ma prezentować Użytkownika, wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w aktualnej rzeczywistości (zdjęcie ma przedstawiać twarz Użytkownika z widocznymi rysami lub cała sylwetka Użytkownika z wyraźnie widocznymi rysami twarzy) - niespełnienie tego wymogu może spowodować zablokowanie Profilu Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do biura obsługi klienta Administratora zdjęcia główne innych Użytkowników, które są niezgodne z Regulaminem Serwisu, w tym naruszające obowiązujące przepisy. 

10. Usunięcie Konta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu klikając w link Usuń konto w Ustawieniach. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe bez niezbędnych danych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

11. Usunięcie Konta spowoduje także zakończenie świadczenia odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika. 

12. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie Spamu, niezamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

13. Ze względu na charakter Serwisu niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie publikowanie przez Użytkownika w Profilu informacji mogących wskazywać na dane kontaktowe własne Użytkownika lub innego Użytkownika, w tym numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp., co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych w tym adresu do profilu użytkownika w innych portalach społecznościowych czy blogach . Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania takich Materiałów a także Profilu. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do Biura Obsługi Klienta ww. naruszenia Regulaminu. Niedozwolone jest także:

a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich informacji do bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem, poprzez podanie informacji na Profilu bądź Stronie Użytkownika.

b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Internautów o fakcie korzystania lub niekorzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu. System informatyczny Serwisu zamieszcza stosowane informacje w sposób automatyczny.

§ 6

Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji dostępnej dla innych Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora - jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania z wyjątkiem Kont korzystających z usług płatnych;

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie usunie przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

f) Użytkownik podejmuje działania, które mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie jest uprawniony, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 7

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane w formie reklamacji przez Użytkownika do Biura Obsługi Klienta.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@kochaj.pl listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. , ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem: Kochaj.pl.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za usługę.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

7. Spory pomiędzy Administratorem a konsumentem dotyczące Usługi Pakiet Premium lub Dodatkowe Usługi Płatne (dostarczania treści cyfrowych) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). 

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie http://spsk.wiih.org.pl/. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Użytkownik odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

2. Użytkownik odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkownika w Serwisie a także w Teście doboru partnerskiego lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

3. Administrator nie udostępni informacji i danych o Użytkownikach uprawnionym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Administrator, jako właściciel Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem niezawinionych i niezależnych od Administratora zakłóceń spowodowanych m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, które stanowią zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec .

5. Administrator, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodania usług, przeprowadzania konserwacji. Wyłączenie Serwisu, opisane w zdaniu poprzednim, zostanie uwzględnione w rozliczeniach z Użytkownikami.

6. Użytkownik rozumie i jest świadomy ryzyk wynikających z tzw. "Kradzieży Kont" dokonywanych przez osoby trzecie w sieci Internet, które mogą mieć miejsce mimo stosowania dostępnych narzędzi chroniących przed ww. procederem.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi klienta , a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami.

8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Kochaj.pl 

9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez podmioty nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: kontakt@kochaj.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. , ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium lub SuperPremium w serwisie Kochaj.pl bez podania przyczyny. W przypadku Użytkownika Pakietu Darmowego konieczne jest skorzystanie z funkcji "Usuń konto" opisane § 5 pkt 10, 11.

2. Termin na odstąpienia od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta w zakresie Pakietu Darmowego, a w zakresie Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium od momentu kliknięcia w przycisk Potwierdzam i płacę. Od momentu otrzymania płatności możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika jednoznacznej informacji o odstąpieniu jeden z adresów podanych poniżej:

Onet Holding Sp. z o.o.

Ul Pilotów 10

31-462 Kraków

Z dopiskiem Kochaj.pl

lub faksem na numer 12 277 49 99

lub drogą mailowa na adres reklamacje@kochaj.pl

o treści według poniższego wzoru:

Adresat:

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, z dopiskiem „serwis kochaj.pl”

fax 12 277 49 99.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Pakiet Premium…. (prosimy wpisać rodzaj) lub Pakiet SuperPremium w serwisie Kochaj.pl

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej (§ 9 pkt 2). Po otrzymaniu tych informacji Kochaj.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowana o odstąpieniu od umowy.

6. Utrata prawa do odstąpienia od Umowy (dostęp do treści cyfrowych) - Administrator informuje, iż:

a. W przypadku usługi Pakiet Darmowy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu Darmowego poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Darmowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza ze jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie ze nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827),

b. W przypadku Usługi Pakiet Premium lub Pakietu SuperPremium moment rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności płatnej dostępnej w Pakiecie (treści cyfrowe w postaci funkcjonalności płatnych są dostępne wraz z wpłynięciem płatności na konto Administratora) oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Premium lub Pakiet SuperPremium przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia, co oznacza, że Użytkownik chce natychmiastowego korzystania z Usługi i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz.827),

c. Potwierdzenie zawarcia umowy na Pakiet Darmowy lub Pakiet Premium lub Pakiet SuperPremium oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną.

§ 10

Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

5. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkostwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/.

Załącznik nr 1 Tabela kosztów i usług serwisu Kochaj.pl

Załącznik nr 2 Polityka prywatności